Hantering & Bearbetning

Vägning

Allt skrot som anländer till oss besiktigas, vägs på en våg och kvalitetsbestäms.

Anläggningen är utrustad med ändamålsenliga och moderna vågutrustningar. En fordonsvåg med kapacitet upp till 60 ton är direkt kopplad till en dator. I vår lagerhall finns en mindre våg (upp till tre ton) för vägning av högvärdigare metaller.


Sortering

Som ”en röd tråd” genom skrotbranschen och vår verksamhet går sorteringsbegreppet.
Värdet på en skrotråvara bestäms oftast av renheten. Ren och fackmannamässigt hanterad skrotråvara ersätter jungfrulig råvara och är ofta billigare, varför den är mycket efterfrågad.

Många stålverk och gjuterier runt om i världen använder skrot som råvara för att tillverka nya produkter av järn och övrig metall.

Är skrotet rent och håller rätt format tippas det direkt i avsett fack. I annat fall läggs materialet på stenplatta för sortering.

Sorteringen utförs av vår kompetenta och erfarna personal så att främmande material som t ex trä, papper, plast utsorteras för vidare återvinning.

Grovt eller komplext skrot bearbetas manuellt med skärbrännare. Detta innebär att man dels minskar formatet och rensorterar materialet så att det motsvarar de krav som de mottagande stålverken och gjuterierna önskar.

Mycket material kan klippas i hydrauliska saxar men då saxarna inte ”ännu” klarar att sortera materialet eller att klippa grövre material är gasskärning fortfarande en nödvändig och viktig arbetsuppgift på en skrotgård.

Oljehaltigt material hanteras i materialfack med slutet system för omhändertagande av allt oljespill.


Lagring

De olika typerna av skrot som kommer in på skrotgården med lastbilsekipage bearbetas och sorteras till leveransgill skrotråvara och lagras sedan på ett kvalitets- och miljömässigt riktigt sätt. För detta ändamål finns stenlagd platta, takförsedda materialfack med slutet tanksystem för oljebemängt material, materialfack kopplat till oljeavskiljare samt lagerhall.

För att vi miljömässigt inte skall riskera att påverka vår omgivning negativt har vi även, vilket är unikt för den svenska skrotbranschen, under huvuddelen av anläggningen lagt en geoduk vilken leder alla vätskor till en oljeavskiljare.


Lastning & Lossning

Holje Trading hanterar dagligen stora kvantiteter högkvalitativt skrot. Detta ställer stora krav på såväl personalens kvalitet- och miljökunnande, som att maskinparken är modern och rationell.

Maskinparken består av lastmaskin med olika lyftaggregat, materialhanterare med polygrip och/eller magnet samt truck. Med denna maskinpark kan vi på ett effektivt sätt hantera den stora mängden av varierande skrotkvaliteter.

För att belasta miljön så lite som möjligt är alla lastbilsekipage som lämnar vår gård med skrotråvara lastade till full bärighet vilket minimerar antalet transporter.